SIARAN MEDIA: FAM MEMULAKAN PELAKSANAAN PIAGAM SUPARIMAU FAM DAN MENYERU SEMUA AKADEMI BOLA SEPAK DI MALAYSIA UNTUK MENYERTAI INISIATIF INI

2020-07-30

Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) bakal memulakan pelaksanaan piagam akar umbi yang dinamakan Piagam SupaRimau FAM dengan hasrat untuk meningkatkan taraf akademi bola sepak negara.

Piagam SupaRimau FAM merupakan salah satu inisiatif FAM yang sejajar dengan Peta Hala Tuju F:30. Ia bertujuan untuk mendorong penyertaan yang lebih besar dalam kalangan akademi bola sepak di Malaysia.

Selain itu, Piagam SupaRimau FAM juga berhasrat untuk menyokong akademi yang menyediakan aktiviti akar umbi yang berkualiti serta melabur dalam latihan dan pendidikan pemain muda yang berpotensi tinggi melalui bentuk penghargaan, sekiranya pemain mereka menjadi profesional.

“Ini adalah satu inisiatif dan komitmen FAM untuk meluaskan penyertaan di peringkat akar umbi, sekali gus memajukan peranan akademi mengikut kualiti aktiviti yang dilaksanakan,” kata YBhg Datuk Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin, Presiden FAM.

Piagam SupaRimau FAM mempunyai akreditasi dan proses penilaian yang bertujuan untuk menyeragamkan proses penstrukturan akademi.

Setiap akademi perlu memenuhi Lima (5) kriteria khas iaitu Kepimpinan, Perancangan, Kemudahan, Pertandingan Akar Umbi dan Pendidikan untuk mencapai status Ahli Piagam SupaRimau FAM.

Piagam SupaRimau FAM ini dibezakan melalui Tiga (3) tahap Ahli Piagam, iaitu:

  • Ahli Gangsa (asas) - Menekankan pada asas yang kuat untuk pertumbuhan masa depan.
  • Ahli Perak (maju) - Mementingkan kelestarian dan pembangunan.
  • Ahli Emas (penanda aras) - Fokus pada pertumbuhan dan pengekalan bilangan pemain dan program.

FAM kini sudah bersedia untuk melancarkan Sistem Piagam yang boleh dipohon melalui http://charter.fam.org.my. Akademi bola sepak yang berminat dijemput untuk mendaftar bersertakan dokumen yang lengkap untuk dinilai oleh pihak FAM. (Pendaftaran ini sentiasa dibuka)

"FAM kini telah menerima sebanyak 250 permohonan daripada akademi-akademi bagi proses pendaftaran dan penilaian yang seterusnya. Kami amat menggalakkan semua akademi bola sepak di tanah air untuk berdaftar dengan Piagam SupaRimau FAM, di mana ahli-ahli bakal menikmati banyak kelebihan yang istimewa," kata YH Dato' Sri Subahan Kamal, Timbalan Presiden FAM merangkap Pengerusi Jawatankuasa Teknikal dan Pembangunan Bola Sepak Belia FAM.

Antara kelebihan yang diberikan adalah:

1. Akreditasi - Membolehkan akademi bola sepak menggunakan Piagam untuk tujuan promosi, dengan mendapat pengiktirafan daripada FAM.

2. Liga SupaRimau - Akademi layak untuk menyertai Liga Akar Umbi FAM yang menyediakan persaingan menyeluruh dan mencorak perjalanan karier pemain.

3. Pampasan Latihan Pemain - Akademi yang melabur dalam latihan dan pendidikan pemain muda akan diberi pampasan sekiranya salah satu pemainnya berjaya menjadi profesional. * Polisi akan berkuatkuasa pada tahun 2021. Butiran akan diterbitkan dalam masa terdekat.

4. Keistimewaan Keahlian - Faedah istimewa dan menarik untuk semua jurulatih dan pemain akademi akar umbi bersama rakan premium FAM SupaRimau.

Berikut merupakan lampiran-lampiran poster untuk rujukan dan edaran yang boleh dimuat turun di https://bit.ly/famsuparimaucharter
 

Stuart Ramalingam
Setiausaha Agung
Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM)

 

-------------------------

 

 

MEDIA RELEASE: FAM KICKS OFF THE IMPLEMENTATION OF THE FAM SUPARIMAU CHARTER AND CALLS ON ALL FOOTBALL ACADEMIES IN MALAYSIA TO PARTICIPATE IN THIS INITIATIVE

2020-07-30

The Football Association of Malaysia (FAM) will start implementing the grassroots charter named FAM SupaRimau Charter with the desire to raise the standards of football academies in the country.

FAM SupaRimau Charter is one of FAM’s initiatives that is in line with the F:30 Roadmap. It aims to push larger participation among football academies in Malaysia.

Apart from that, FAM SupaRimau Charter also desires to support academies that prepare high quality grassroots activities and invest in the training and education of high potential young players through a form of appreciation, should their players turn professional.

“This initiative is FAM’s commitment to expand its involvement at the grassroots level, which will raise the standards of all football academies and the quality of their programmes,” said YBhg Datuk Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin, President of FAM.

FAM SupaRimau Charter possesses an accreditation and evaluation system process that aims to standardize the academy structure process.

Every academy must fulfill Five (5) special criteria, which are Leadership, Planning, Facilities, Grassroots Competition and Education to obtain member status in the FAM SupaRimau Charter.

The FAM SupaRimau Charter is divided into Three (3) Charter member levels, which are:

  • Bronze Member (basic) - emphasis on strong foundation for future growth.
  • Silver Member (advanced) - emphasis on sustainability and development.
  • Gold Member (benchmark) - emphasis on growth and retention of the number of players and programmes.

FAM is now ready to launch the Charter System and applications can be made via http://charter.fam.org.my. Any interested football academies are invited to register and attach their complete documents for FAM’s evaluation (This registration is always open).

"Now FAM has received as many as 250 academies’ applications to process their registration and subsequent evaluation. We wish to encourage all football academies in the country to register with the FAM SupaRimau Charter, where members enjoy many special benefits," said YH Dato' Sri Subahan Kamal, FAM Deputy President cum Chairman of the Technical and Youth Development Football Committee.

Among the benefits are:

1. Accreditation - It allows football academies to use the Charter for promotional purposes, and obtain recognition from FAM.

2. Liga SupaRimau -  Academies are eligible to participate in FAM’s Grassroots league that provides holistic competition and player pathway.

3. Player Training Compensation – Academies that invest in the training and education of young players will be compensated should one of their players successfully becomes a professional. * Policies will take effect on 2021. Details will be published in the near future.

4. Membership Privileges - Special and attractive benefits for all grassroots academy coaches and players with FAM SupaRimau premium partners.

The poster attachments for reference and distribution can be downloaded at https://bit.ly/famsuparimaucharter
 

Stuart Ramalingam
General Secretary
Football Association of Malaysia (FAM)