SIARAN MEDIA: KELANTAN DIPOTONG TIGA MATA LIGA PREMIER 2020

2020-08-03

Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) hari ini ingin mengumumkan bahawa Persatuan Bolasepak Kelantan (PB Kelantan) telah dikenakan hukuman pemotongan tiga mata secara serta-merta bagi saingan Liga Premier 2020 atas kegagalan membayar baki ansuran tunggakan gaji pemain dan pegawai mengikut jadual yang ditetapkan oleh mereka bagi kes yang telah pun diputuskan oleh Jawatankuasa Status FAM sebelum ini.

Keputusan itu dibuat pada mesyuarat First Instance Body (FIB) Pelesenan Kelab FAM yang dipengerusikan oleh Sheikh Mohd Nasir Sheikh Mohd Sharif secara 'teleconferencing' bersama ahli-ahli jawatankuasa yang lain, hari ini.

Pada mesyuarat tersebut, empat kes telah dibincangkan iaitu membabitkan pasukan Persatuan Bolasepak Melaka (PB Melaka), Persatuan Bolasepak PDRM (PB PDRM), Persatuan Bolasepak Sarawak (PB Sarawak) dan PB Kelantan.

Berhubung kes membabitkan PB Kelantan, pasukan tersebut pada tarikh akhir bayaran ansuran pertama dan kedua iaitu pada 31 Januari 2020 dan 29 Februari 2020 telah berjaya membuat bayaran mengikut pelan penyelesaian bagi baki yang masih tertunggak.

Bagi baki tunggakan yang belum diselesaikan mengikut ketetapan yang disediakan, PB Kelantan telah diberi sehingga tarikh akhir bayaran ketiga iaitu pada 30 April 2020 untuk menyelesaikan tunggakan.

Sekiranya PB Kelantan gagal berbuat demikian, ia boleh mengakibatkan tindakan pemotongan tiga mata dikenakan.

Walau bagaimanapun, setelah mengambil kira situasi semasa akibat pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), FIB Pelesenan Kelab FAM telah membuat keputusan untuk melanjutkan masa sehingga 30 Julai 2020 untuk PB Kelantan menyelesaikan bayaran tunggakan gaji/elaun pegawai/pemain. 

Namun sehingga 30 Julai 2020, tiada sebarang pembayaran baki yang masih tertunggak dibuat oleh pasukan PB Kelantan seperti mana jadual pembayaran yang mereka sendiri telah tetapkan dan maklumkan kepada FAM.

Walau bagaimanapun, PB Kelantan telah menghantar surat kepada FAM bertarikh 30 Julai 2020 dengan permintaan kelonggaran dan lanjutan masa sehingga tamat musim 2020.

Sehubungan itu, FIB Pelesenan Kelab FAM telah membuat keputusan untuk kekal dengan tarikh akhir seperti yang ditetapkan dalam surat bertarikh 8 Julai 2020 dan peringatan melalui e-mel bertarikh 27 Julai 2020 kepada PB Kelantan untuk menyelesaikan bayaran tunggakan gaji/elaun pegawai/pemain iaitu pada 30 Julai 2020.

Oleh itu, PB Kelantan telah didapati gagal untuk menghormati jadual pembayaran yang dipersetujui dan ditetapkan, sekali gus dikenakan hukuman pemotongan tiga (3) mata.

FAM akan memaklumkan segera kepada badan pengendali Liga Premier iaitu Malaysian Football League (MFL) bagi pelaksanaan pemotongan tiga (3) mata berkenaan.

FIB Pelesenan Kelab FAM juga telah memberikan tempoh sehingga 31 Ogos 2020 kepada pasukan PB Kelantan untuk mengemukakan penyelesaian tunggakan gaji pemain dan pegawai sekiranya ada tunggakan sebelum 30 Jun 2020 untuk memenuhi syarat pelesenan kelab untuk tahun 2020. Jika gagal, mereka mungkin tidak akan mendapat lesen kelab tahun ini untuk bertanding di Liga Malaysia 2021.

Sementara itu, bagi pasukan PB PDRM yang sebelum ini telah dipotong tiga (3) mata pada tarikh akhir pertama iaitu pada 31 Januari 2020, pasukan ini telah mula menunjukkan pergerakan positif dalam menyelesaikan isu tunggakan gaji pemain dan pegawai mereka berbanding sebelum ini dan hanya mempunyai satu kes di tahap Rayuan pada masa ini.

Bagi pasukan PB Melaka pula yang sebelum ini telah dipotong tiga (3) mata selepas tarikh akhir kedua bayaran ansuran tunggakan 2019 pada hujung Februari 2020, FAM masih memantau pelan pembayaran yang telah dipersetujui dan ditetapkan oleh mereka bersama pemain dan pegawai terlibat yang mana ketika ini masih berjalan lancar.

Pasukan PB Sarawak pula masih hanya mempunyai tunggakan hutang dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM), sama seperti pasukan PB Kelantan, PB PDRM dan PB Melaka yang turut mempunyai tunggakan hutang dengan agensi-agensi kerajaan ini sama ada LHDNM, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mahupun Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

Mengikut Peraturan Pelesenan Kelab FAM, tunggakan hutang-hutang dengan LHDNM, KWSP dan PERKESO mesti dilunaskan dengan pembayaran atau rancangan penyelesaian menjelang 31 Ogos 2020.

Jika pembayarannya belum diselesaikan, maka ia akan dibawa untuk penilaian FIB Pelesenan Kelab FAM bagi mendapatkan Lesen Kelab bagi tahun 2021.

Untuk itu, FAM sekali lagi menasihatkan dan pada masa yang sama memberi amaran kepada pasukan-pasukan ini supaya bersikap serius dalam menyelesaikan pembayaran ansuran tunggakan gaji kepada pemain dan pegawai serta tunggakan hutang kepada LHDNM, KWSP dan PERKESO ini mengikut tarikh yang ditetapkan.

 

Stuart Ramalingam

Setiausaha Agung Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM)

 

-----

 

MEDIA RELEASE: KELANTAN HANDED THREE POINT DEDUCTION

2020-08-03

Football Association of Malaysia (FAM) announce today, that the Kelantan Football Association (Kelantan FA) has been penalised with an immediate three-point deduction for the Liga Premier 2020  after failing to settle their overdue salaries for players and officials according to the given deadline for cases that were decided by the FAM Status Committee, previously.

The decision was made in the First Instance Body (FIB) meeting that was chaired by Sheikh Mohd Nasir Sheikh Mohd Sharif via teleconferencing with other committee members, today.

At the meeting, four cases were discussed - Melaka FA, PDRM FA, Sarawak FA and Kelantan FA.

In regards of Kelantan FA, the team made the required payment according the first and second instalment deadline on January 31, 2020 and February 29, 2020 respectively.

For the third installment deadline which was on 30 April 2020, Kelantan FA failed to meet the required payments.

However, after taking into account the current situation due to the COVID-19 pandemic and the Movement Control Order (MCO), the FAM Club Licensing FIB has decided to extend the time until July 30, 2020 for Kelantan FA to settle the outstanding salary arrears and  allowances of officers and players.

Nevertheless, no payments were made by Kelantan FA until July 30, 2020.

Kelantan FA then has sent a letter to FAM dated July 30, 2020 requesting an extension of time until the end of the 2020 season.

In this regard, the FAM Club Licensing FIB has decided to stick to the deadline of July 30, 2020 as stated on July 8, 2020 and email reminder dated July 27, 2020 to Kelantan FA to settle the outstanding salary and allowances of its officers and players.

Therefore, Kelantan FA have failed to respect the original agreement, thus being penalised with the three (3) points deduction.

FAM will inform the Malaysian Football League (MFL) for the execution of the three (3) points deduction.

The FAM Club Licensing FIB has given Kelantan FA a deadline until August 31, 2020 to settle the outstanding salaries of players and officers in order to meet the club licensing requirements for 2020. If they fail, they will not obtain a license this year to compete in the Malaysian League 2021.

Meanwhile, PDRM FA which had previously been deducted three (3) points on the first deadline on January 31, 2020 has started to show positive changes in managing their outstanding salaries of players and officers. As for now, PDRM has only one case at the appeal stage.

FAM still monitors the payments made by Melaka through the given installment agreed and set by them with the players and officers involved which at the moment it is still running smoothly. Melaka was previously deducted by three (3) points after the second deadline at the end of February 2020.

Meanwhile Sarawak only has arrears with the Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM). Kelantan, PDRM and Melaka were facing the same arrears with IRBM as well as the other government agencies such as Employees Provident Fund (EPF) or Social Security Organization (SOCSO).

According to the FAM Club Licensing Regulations, any arrears of debts with the IRBM, EPF and SOCSO must be settled by payment or via settlement plan by August 31, 2020.

If the payment still remains unsettle, then it will be brought to FAM Club Licensing FIB for evaluation of 2021 licence.

FAM once again urges the all teams to be serious in settling the payment of salary as well as overdues to the IRBM, EPF and SOCSO according to the given dateline.

 

Stuart Ramalingam

General Secretary of the Football Association of Malaysia (FAM)